Odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

„Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

„Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

„Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat. Stačí vyplnit formulář níže."

„Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

Důsledky odstoupení od smlouvy

„Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů
ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás
obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi
zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční
transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“


„Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle
toho, co nastane dříve.“

Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této
smlouvy, zašlete zpět pomocí služby Balík pro tebe od PPL a odešlete do výdejního místa PBOX PRG Mezi Vodami (Kytary).V případě zaplnění boxu můžete využít PBOX PRG Barrandova (Mikrotec). Pro vrácení můžete také využít Zásilkovnu a její službu Mezi námi. Jako cílový box zvolte Z-BOX Vorařská 2075/2, ID 28803, v případě obsazenosti pak Z-BOX Mezi Vodami 2044/23, ID 27544

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“

Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným
způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho
funkčnosti.“

Vrátit zboží musíte však v původním obalu a stavu tak, aby prodejci nevznikla finanční ztráta. Zboží musí být kompletní. V opačném případě má prodejce nárok, strhnout nějakou částku jako kompenzaci za opotřebení (např. škrábance, chybějící příslušenství, …).